SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju povinnosť. V tomto dokumente nájdete základné informácie o spracovávaní osobných údajov a prehľad hlavných princípov spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti BubbleStar SK s.r.o.

Kto je správcom osobných údajov?

Správcom osobných údajov je spoločnosť BubbleStar SK s.r.o., IČO: 47048786, so sídlom Pribinova 8, 811 09 Bratislava (ďalej len „BubbleStar SK s.r.o.“, e-mail: info@oxotea.sk)

Som držiteľom OXO CARD, spracúvate v tejto súvislosti nejaké moje osobné údaje?

V spoločnosti BubbleStar SK s.r.o. vo všeobecnosti nespracúvame osobné údaje v súvislosti s nákupom našich produktov. V prípade ak vlastníte OXO CARD, k jej číslu evidujeme počet drinkov zakúpených v danom kalendárnom mesiaci po predložení OXO CARD a prípadný vznik nároku na kredit na akýkoľvek drink z našej ponuky zadarmo, ktorý môžete využiť po predložení tej istej OXO CARD v priebehu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Vzhľadom k tomu, že v súvislosti s OXO CARD neprebieha žiadna registrácia, pri ktorej by sme zhromažďovali Vaše osobné údaje a priraďovali ich tak k číslu karty, OXO CARD je prenosná a nemusí byť pri nákupe vôbec predložená, nie sme prostredníctvom nej schopní identifikovať nákupnú históriu konkrétnej osoby. Údaj o počte zakúpených drinkov je zmazaný vždy ku koncu daného kalendárneho mesiaca a naďalej je evidovaný len údaj o nároku na drink zadarmo.

Zúčastňujem sa súťaží s OXO TEA COCKTAILS, aké osobné údaje v tejto súvislosti spracovávate?

V súčasnej dobe usporadúvame súťaže o hodnotné ceny, v rámci ktorých spracúvame telefónne číslo účastníkov za účelom kontaktovania víťaza. Pokiaľ by ste svoje telefónne číslo neuviedli, nebolo by možné Vás prípade výhry kontaktovať. V tejto súvislosti ste oprávnení uviesť len svoje telefónne číslo, nie telefónne číslo ďalších osôb. Účelom tohto spracovávania osobného údaju je kontaktovanie výhercu, keď výhercovi voláme s informáciou, že bol vylosovaný. Tiež sa s výhercom potrebujeme dohodnúť na mieste a čase osobného predania výhry. Poskytnuté telefónne číslo nebude využívané pre žiadne iné účely. K výmazu telefónnych čísiel priradených k súťažným kódom, ktoré neboli vylosované, dôjde v okamihu ukončenia každej súťaže, t.j. bezprostredne po výbere a identifikácii konkrétneho výhercu danej súťaže, resp. daného súťažného obdobia. K výmazu telefónneho čísla samotných výhercov dôjde po odovzdaní výhry. Telefónne číslo nebudeme odovzdávať žiadnym ďalším spoločnostiam, ani do tretích zemí. Telefónne číslo budeme spracovávať na základe dobrovoľne poskytnutého súhlasu. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na e-mail: info@oxotea.sk. Odvolanie súhlasu nesúvisí so zákonnosťou spracovania uskutočneného pred týmto odvolaním.

Pokiaľ sa stanem výhercom Vašej súťaže, aké ďalšie údaje o mojej osobe budete spracovávať?

V prípade, že sa stanete výhercom našej súťaže, požiadame Vás o súhlas s vytvorením Vašej fotografie a jej umiestnením na naše webové stránky a naše účty na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram). Vaša fotografia tak bude odovzdaná na ďalšie spracovanie spoločnosti Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Právnym základom tohto spracovania je Váš súhlas. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na e-mail:skinfo@o­xotea.cz. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania uskutočneného pred týmto odvolaním. Len pre účely evidencie poskytnutého súhlasu budeme uchovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a to na základe nášho oprávneného záujmu na vedenie evidencie poskytnutých súhlasov so spracovaním osobných údajov – fotografie.

Prehlásenie o cookies

Naše webové stránky www.oxotea.sk používajú cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby urobili užívateľský zážitok viac efektívny. Pokiaľ navštívite naše webové stránky, budeme na základe Vášho súhlasu zhromažďovať údaje o Vašom chovaní na webe a to prostredníctvom služby Google Analytics spoločnosti Google LLC https://policies.google.com/privacy, ktorá umožňuje analýzu používania webovej stránky. Právnym základom pre zhromažďovanie osobných údajov prostredníctvom cookies je Váš súhlas. Ďalšie využívanie týchto dát budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu na vyhodnocovanie dát o užíva našich webových stránok. Konkrétne sa jedná o tieto cookies: _ga; životnosť 2 roky _gid; životnosť po dobu trvania návštevy webové stránky _gat; životnosť po dobu trvania návštevy webovej stránky Google tieto informácie použije k vyhodnoteniu užívania webovej stránky, k príprave správy o aktivitách na webových stránkach pre operátorov webových stránok a k poskytovaniu ďalších služieb týkajúcich sa užívania webových stránok. Zhromažďovanie dát pomocou cookies môžete zamedziť príslušným nastavením používania cookies vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme, že v takom prípade možno nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Získavaním údajov a spracovávaním týchto údajov zo strany Google môžete zabrániť tiež stiahnutím a inštalovaním príslušného modulu prehliadača z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout….

Čo robíme pre bezpečnosť Vašich osobných údajov?

Urobili sme všetky technické a organizačné opatrenia nutné k tomu, aby sme zaistili dostatočnú ochranu spracovávaných osobných údajov a to s prihliadnutím k povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracovania i k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. Upozorňujeme Vás však, že u žiadneho prenosu dát prostredníctvom internetu alebo technológii pre ukladanie dát nejde zaručiť 100% bezpečnosť.

Aké máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov Vám prislúchajú všetky práva podľa platných právnych predpisov (od 25. mája 2018 sa jedná najmä o obecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679, čiže tzv. GDPR). Podľa tohto nariadenia máte nasledujúce práva:

Právo odvolať poskytnutý súhlas

Máte právo nám poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je bezplatné. Odvolaním súhlasu sa nič nemení na tom, že až do odvolania súhlasu boli poskytnuté osobné údaje spracovávané oprávnene a v súlade s právnymi predpismi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na základe iného právneho základu, než je súhlas (tzn., ak je spracovanie nevyhnuté napr. pre splnenie zmluvy, alebo plnenie právnej povinnosti, budeme Vaše osobní údaje spracovávať naďalej).

Právo na opravu a doplnenie

Môžete nás požiadať o opravu nepresných údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby. Ďalej máte právo odovzdať nám doplňujúce osobné údaje, pokiaľ sú potrebné.

Právo na výmaz

Môžete sa na nás obrátiť s požiadavkou na vymazanie osobných údajov. Vaše osobné údaje nemusíme vymazať napr. vtedy, pokiaľ by sme ich potrebovali pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, alebo pokiaľ by nám spracovanie takého údaju ukladali právne predpisy. Takých výnimiek je viac a nájdete ich všetky v článku 17 odst. 3 GDPR.

Právo na prístup

Na dotaz Vám odpovieme, či spracovávame nejaké osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby. A pokiaľ áno, potom Vám poskytneme najmä účel takého spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, kategórie príjemcov, či plánovanú dobu uloženia. Za predpokladu, že nebudú dotknuté práva a slobody iných osôb, Vám bezplatne poskytneme kópiu spracovávaných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Za ďalšie kópie však už môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť za účelom overenia Vašej identity. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

Právo na obmedzenie spracovávania

Na Vašu žiadosť obmedzíme spracovávanie osobných údajov, pokiaľ

V prípade obmedzenia spracovávania môžeme tieto osobné údaje len:

Čo to znamená, že mám právo vzniesť pripomienku?

Pokiaľ by sa v konkrétnom prípade jednalo o spracovávane osobných údajov, ktoré by bolo nutné pre účely nášho oprávneného záujmu (teda nie o spracovávanie na základe súhlasu, pre plnenie zmluvy, apod.) môžete z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie vzniesť proti takému spracovávaní pripomienku. Pokiaľ nepreukážeme, že náš oprávnený záujem na konkrétnom spracovávaní prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, také spracovávanie ukončíme.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo na prenositeľnosť osobných údajov. Pokiaľ je spracovávanie založené na Vašom súhlase alebo je nutné pre plnenie uzatvorenej zmluva a uskutočňuje sa automatizovane, máte podľa článku 20 GDPR právo od nás získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Žiadosti však nie je možné vyhovieť, pokiaľ by výkonom tohoto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Ako môžem uplatniť svoje práva? Kam sa môžem obrátiť s otázkou?

Pokiaľ máte v súvislosti so spracovávaním osobných údajov akékoľvek otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť a to písomne na adresu BubbleStar SK, s.r.o., Pribinova 8, 811 09 Bratislava alebo na e-mail info@oxotea.sk. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom, či iných práv môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť za účelom overenia Vašej identity. Ide o preventívne bezpečnostne opatrenie, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov je všetka komunikácia s Vami monitorovaný a archivovaná.